dilluns, 11 de setembre de 2017

Activitats Extraescolars 2017/18

Estimades famílies, 

us presentem l'horari de les extraescolars del curs 2017/18. 


Els fulls d'inscripció de cada activitat estaran en el centre a partir de demà, en el mostrador, davant de consergeria. La data màxima d'arreplega d'inscripcions és el 25 de setembre. Les inscripcions es deixaran en la bústia de l'AMPA (en el mateix mostrador). 

Us recordem que per a participar en les activitats és necessari ser membre de l'AMPA. 

I fins a octubre si no necessiteu, recordeu:
Gracies! dimarts, 8 de desembre de 2015

Xarxa Llibres

Estimades famílies us presentem un xicotet resum de la documentació que necessiteu aportar i de les instruccions per a emplenar el formulari per a entrar a formar part del programa #xarxallibres.
La documentació necessària es la següent:
1.- Sol·licitud que es por descarregar o emplenar telemàticament en el següent enllaç.
2.- Factura o document justificatiu de la compra dels llibres. En el nostre cas, es refereix al justificant que hem emés des de l'AMPA. Al emplenar la sol·licitud, esta és la «factura» a la que  cal referir-se. Totes les dades necessàries per a emplenar el formulari es troben allí. NIA, codi del centre, CIF del emissor, número i data del rebut. L'import indicat al rebut es refereix als materials que formen part de la xarxa llibres. No es compten agendes, diccionaris, flaviols...
3.- El ajuntament podria requerir informació addicional si ho creguera convenient.
Com a pare/mare/tutor heu d'emplenar una sol·licitud per cada alumne al que representeu. 
La sol·licitud es pot imprimir i emplenar a mà, però es recomana emplenar-la telemàticament, ja que açò suposa MAJOR RAPIDESA en el tràmit de la sol·licitud en el seu ajuntament.
Una vegada emplenada la sol·licitud es presentarà en el registre d'entrada de l'ajuntament en els dies i hores concrets que us indicarem.
En el formulari de la sol·licitud haureu d'aportar les dades del compte bancari (IBAN), a efectes del possible pagament per transferència bancària.
Al entregar la sol·licitud esteu signant una declaració responsable en la que es comprometeu a conservar els llibres de text i material curricular i a tornar-los al centre al finalitzar el curs escolar.
Poden formar part del programa #xarxallibres tots els alumnes que hagen comprat llibres de text per al curs acadèmic 2015-16.
La quantia individual per alumne/a que participe en el programa per a la gratuïtat de llibres de text i material curricular dels ajuntaments o entitats locals menors que s'acullen a esta convocatòria serà com a màxim de 200 euros que s'abonarà en dos fases:
- Primera: la quantitat de fins a 100 euros per alumne/a, després d'haver presentat les factures o justificants per import igual o superior a la dita quantitat. En el cas que l'import justificat siga inferior, s'abonarà l'import de la factura.
- Segona: la quantitat restant, fins a completar l'import de les factures presentades i fins a un màxim de 200 euros, sempre que al finalitzar el curs escolar es realitze, de conformitat, l'entrega dels llibres de text i material curricular. 
L'import final a percebre només serà de 200 euros quan l'import justificat siga igual o superior a 200 euros. Si és inferior, la quantitat total es correspondrà amb l'import justificat.

Finalment indicar-vos que estarem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte tots els dilluns, dimecres i divendres del més de desembre de 16.30 a 17.30 a la consergeria de l’escola.

dijous, 19 de novembre de 2015

Campanya d'Ajudes per a l'Adquisició de Llibres de Text i/o Material Escolar dels Alumnes d'Educació Infantil i Batxillerat al municipi de Benifaió

Anunci important per als pares d'alumnes d'infantil. Ahir es va publica per part de l'Ajuntament, la Convocatoria per a la Concessió d'Ajudes per a l'Adquisició de llibres de text i/o material escolar per als alumnes d'Educació Infantil.
Podeu veure la convocatòria ací.
I la documentació que cal emplenar i presentar ací
El termini per a presentar les sol·licituds es el 30 de novembre.
Des de l'AMPA estem a la vostra disposició per a aclarir qualsevol dubte. I per petició de l'Ajuntament, ens encarregarem de recollir la vostra documentació (en sobre tancat) per a entregar-la al registre de d'entrada de l'ajuntament en el vostre nom si així ho dessitgeu.
Un salut

dimecres, 19 d’agost de 2015

Campanya de llibre 2015-2016

Estimades famílies del CEIP Trullàs.

Us informem que els enllaços als documents d'inscripció i els llistats amb els preus dels llibres han sigut afegits als enllaços d'interés en al barra esquerra d'aquest blog.

També podeu trobar-los en els següents enllaços:

Inscripció

Llibres

Gracies


dilluns, 9 de febrer de 2015

La Seguretat en la Nostra Escola

Estimats pares i mares del CEIP Trullàs. A continuació us faig partícips del document que s'ha entregat avui al registre d'entrada de l'Ajuntament detallant les actuacions necessàries per a millorar des condicions de seguretat en el nostre centre.

A Benifaió (València), a 9 de febrer de 2015, els representants de l´AMPA del CEIP Trullàs (Benifaió), mitjançant aquest escrit EXPOSEM:

- Que en Consell Escolar celebrat el dia 29 de maig del 2014 en el punt 4, vam ser coneixedors del segon informe elaborat per l'INVASSAT en el qual es detallen algunes deficiències en el nostre centre.
Han passat més de 8 mesos des de l'emissió d’aquest informe i pràcticament cap de les actuacions que es sol·liciten han estan realitzades. Entenem que les condicions de manteniment del centre disten molt de ser les legalment exigibles.

- Que en Consell Escolar celebrat el 9 de juliol del 2014, vam ser coneixedors en el punt 4 de l’ordre del dia sobre “l’aprovació de la memòria del curs 2013-2014” i que al punt 16 d’aquesta  memòria es detallen les necessitats d’infraestructures i mobiliari, detallant-se en aquest punt  que el manteniment del centre no ha estat l’adequat al llarg dels més de 30 anys que té, per això ens trobem amb la necessitat de sol·licitar i efectuar moltes actuacions des del centre, a càrrec de l´ajuntament o de Conselleria.
Les actuacions més significatives sol·licitades al llarg del curs 2013-2014 i pendents encara són: finestrals de l’edifici d’infantil, arreglar el problema elèctric dels dos edificis, dur a terme les actuacions del primer informe de l´INVASSAT, fonts noves amb sistema d’osmosi i el manteniment dels arbres.

- Que al Consell Escolar celebrat el 20 d’octubre del 2014, sobre l’aprovació del Pla Anual del Centre, al punt 11 es detalla la SITUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT. S’informa de la necessitat de la  renovació parcial del mobiliari i cortines  d’algunes aules i despatxos, i es torna a assenyalar que el manteniment del centre no és l’adequat. S´informa de les actuacions sol·licitades reiteradament des del centre a l’Ajuntament.
Les actuacions més significatives indicades i encara pendents de realitzar són: realitzar les actuacions de l’informe de l’INVASSAT, canviar les guies de les finestres de l’edifici d’infantil, netejar amb més freqüència les zones de brutícia al patí produïda pels pardals, podar les branques dels arbres en perill de caure, plantar arbres per donar ombra a l’edifici d’infantil, regular les funcions del conserge a les necessitats de manteniment i/o designar un operari per reparar tot allò que es va deteriorant.

Ha passat quasi un curs escolar i la situació, lluny d'haver-se resolt, ha anat degenerant en el que és ja una falta de compliment de caràcter greu de les normes de Seguretat, amb l'agreujant de què, en aquest cas, estem parlant d'un Col·legi i d’alumnes menors d’edat.

Per això hem realitzar un recull de les principals actuacions pendents de realitzar.

PRIMERA: Actuacions que afecten a l’edifici, a la seguretat de l’alumnat i el professorat i al desenvolupament normal de la jornada sense interrupcions:
-  el estat precari dels finestrals de l’edifici d’infantil
-  existència de perill per ferros que sobreïxen de les persianes venecianes per falta de baldes.
- falta de cinta antilliscant en les escales (el passat dia 23 de gener del 2015 es va realitzar al centre un simulacre  d’incendi i diversos alumnes de primer de primària van esvarar en les escales.
     - rames mortes als arbres
- necessitat de revisar les teules del sostre que estan soltes i són perilloses quan fa vent.

- SEGONA-  Deficiències en la instal·lació elèctrica.
Degut a l’estat de la instal·lació elèctrica en els mesos de fred, l’alumnat d´infantil entra en l’aula sense que estiga a la temperatura adequada. El curs passat es produïen talls en el subministrament elèctric cada vegada que s’endollaven els radiadors elèctrics la qual cosa va obligar a l’alumnat d’infantil a estar 2 dies sense calefacció i amb les jaquetes i els guants col·locats dins de l’aula. Aquest curs el problema s’està tornant a repetir. També assenyalar que al  pavelló de primària són vàries les vegades al llarg del dia que es queden sense corrent elèctrica, la qual cosa provoca la interrupció de les classes. Ens consta que en reiterades ocasions s'ha informat a l'ajuntament de l'estat de la instal·lació elèctrica.

TERCERA: Faltes greus de seguretat per l’absència sistemàtica d'inspeccions periòdiques de la instal·lació elèctrica i el dipòsit de propà per part d’un organisme de control autoritzat, així com la manca d'extintors al dipòsit de GLP, així com que no estiguen senyalitzades les eixides del recinte o vies d’evacuació, i la manca de portes abatibles en el pavelló de primària per a permetre una evacuació ràpida del centre.

Per quant s’ha exposat, sol·licitem que siguen resolts els següents punts:

- que complisquen amb la seua obligació de mantenir i conservar el CEIP Trullàs en les degudes condicions de seguretat.
- requerim amb caràcter immediat la substitució dels finestrals de l’edifici d’infantil, la substitució de les portes d´accés, la reparació de les persianes venecianes, la col.locació de la cinta antilliscant a les escales, així com la revisió de calderes.
- l’esmena de les deficiències en la instal·lació elèctrica del centre
- es prenguen les mesures oportunes per tal de solucionar totes les deficiències indicades per
l’informe d l’INVASSAT, ja que algunes d’aquestes estaven denominades com a urgents i a hores
d’ara  no s´ha  donat cap solució.
- la designació de personal de manteniment que de manera periòdica s’encarregue de detectar i avaluar les possibles deficiències del centre i d’efectuar les reparacions que hi calguen, així com la designació d’un tècnic municipal que s’encarregue de comprovar que es realitzen les actuacions necessàries per tal d’esmenar les deficiències indicades per l’informe de l’INVASSAT.

Per tots aquests motius exposats ens dirigim a vostès perquè els tinguen en compte i siguen resolts amb la màxima diligència possible.

REGIDORIA D’EDUCACIÓ DEL M.I. AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ.