dijous, 20 de gener de 2011

Convocatòria "ASSEMBLEA GENERAL"

D'acord amb els estatuts del AMPA del CEIP Trullàs, es convoca a tots els membres d'aquesta Associació a la
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
que tindrà lloc el dia 28 de gener del 2011 a les 17:30 hores, a l'aula magna de l'escola amb el següent
ORDE DEL DIA
1. Balanç económic i estat de comptes del 2009 - 2010
2. Pressupost per al 2010-2011
3. Informe d'activitats i estat del centre. Millores realitzades i millores pendents.
4. Activitats extraescolars
5. Renovació total o parcial de la Junta Directiva. Candidatures
6. Precs i preguntes

Per la importància que té l'assemblea anual, vos preguem que hi assitiu, amb idees, propostes, candidatures, etc..

Mili Sanz
La presidenta