MemòriesMEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’AMPA TRULLÀS

Memòria 2009-2010 

1. Activitats ordinàries de funcionament i de coordinació de l’AMPA: 
           *Debat de temes i priorització d’actuacions, 
           *Estudi i assignació de les propostes de partides econòmiques, 
           *Repartiment de tasques i actuacions en comissions,
           *Avaluació de les activitats realitzades. 
2. Reunions mensuals de la Junta de l'AMPA. 
3. Activitats de coordinació amb l’equip directiu de l’Escola: planificació de reunions,   i tractament de qüestions d’interés i propostes de millora. 
4. Participació en els Consells Escolars, tant en el de l’Escola com en el municipal.
Participació en els debats del Consell de l’Escola sobre obligacions i funcions del conserge de l'escola, sobre el manteniment i estat del centre . Preparació i distribució d'un fitxer amb les imatges del centre, on es detalla les reparacions fetes i per fer, entregat als representants polítics de l'Ajuntament.  Anàlisi i debat de diversos aspectes recollits en la Programació General Anual i en la Memòria Final. 
5. Organització de la assemblea general de l'AMPA.  
6. Organització del taller d'Igualtat i corresponsabilitat dirigit a pares/mares/alumnat,a càrrec de Eva Taberner i Laura Santiso.. 
7. Subvencions a diferents activitats; biblioteca d'aula, aportació equipament informàtic, jornades matemàtiques, setmana intercultural 
8. Debat i aprovació d'una partida del pressupost a millorar l'escola amb nous equipaments,. 
9. Col·laboració i participació en els tallers organitzats per l'escola de la Trobada pel Valencià .
10. Organització, gestió  i despatx de llibres de text per a les famílies que ho sol·liciten.


Memòria 2010-2011

Ceip Trullàs 2010


Memòria 2011-2012