dimarts, 8 de desembre de 2015

Xarxa Llibres

Estimades famílies us presentem un xicotet resum de la documentació que necessiteu aportar i de les instruccions per a emplenar el formulari per a entrar a formar part del programa #xarxallibres.
La documentació necessària es la següent:
1.- Sol·licitud que es por descarregar o emplenar telemàticament en el següent enllaç.
2.- Factura o document justificatiu de la compra dels llibres. En el nostre cas, es refereix al justificant que hem emés des de l'AMPA. Al emplenar la sol·licitud, esta és la «factura» a la que  cal referir-se. Totes les dades necessàries per a emplenar el formulari es troben allí. NIA, codi del centre, CIF del emissor, número i data del rebut. L'import indicat al rebut es refereix als materials que formen part de la xarxa llibres. No es compten agendes, diccionaris, flaviols...
3.- El ajuntament podria requerir informació addicional si ho creguera convenient.
Com a pare/mare/tutor heu d'emplenar una sol·licitud per cada alumne al que representeu. 
La sol·licitud es pot imprimir i emplenar a mà, però es recomana emplenar-la telemàticament, ja que açò suposa MAJOR RAPIDESA en el tràmit de la sol·licitud en el seu ajuntament.
Una vegada emplenada la sol·licitud es presentarà en el registre d'entrada de l'ajuntament en els dies i hores concrets que us indicarem.
En el formulari de la sol·licitud haureu d'aportar les dades del compte bancari (IBAN), a efectes del possible pagament per transferència bancària.
Al entregar la sol·licitud esteu signant una declaració responsable en la que es comprometeu a conservar els llibres de text i material curricular i a tornar-los al centre al finalitzar el curs escolar.
Poden formar part del programa #xarxallibres tots els alumnes que hagen comprat llibres de text per al curs acadèmic 2015-16.
La quantia individual per alumne/a que participe en el programa per a la gratuïtat de llibres de text i material curricular dels ajuntaments o entitats locals menors que s'acullen a esta convocatòria serà com a màxim de 200 euros que s'abonarà en dos fases:
- Primera: la quantitat de fins a 100 euros per alumne/a, després d'haver presentat les factures o justificants per import igual o superior a la dita quantitat. En el cas que l'import justificat siga inferior, s'abonarà l'import de la factura.
- Segona: la quantitat restant, fins a completar l'import de les factures presentades i fins a un màxim de 200 euros, sempre que al finalitzar el curs escolar es realitze, de conformitat, l'entrega dels llibres de text i material curricular. 
L'import final a percebre només serà de 200 euros quan l'import justificat siga igual o superior a 200 euros. Si és inferior, la quantitat total es correspondrà amb l'import justificat.

Finalment indicar-vos que estarem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte tots els dilluns, dimecres i divendres del més de desembre de 16.30 a 17.30 a la consergeria de l’escola.