dijous, 30 de gener de 2014

Composició del Consell Escolar

Equip Directiu:
Director: Raúl Bosch Casañ
Secretària: Mª Jesús Moreno García
Cap d’estudis: Mª José Bresó Fabregat

Representants dels professors/es:
Mariví Cerveró Chiral
Rosa Mª Llorens Bisbal
Susanna Montalar Ortuño
Begonya Pedrón Maiques
Nuria Roig Forner
Pilar Rovira Clérigues
Ana Lucia Tortajada Brocal

Representants dels pares i mares d’alumnes:
Laura Bas Francés
Verónica Bo Valero
Mª Angeles Candelas Mateu
Mª Carmen Llacer Gómez
Aurora Marco Celdrán
Jaume Martí i Lopez
Francesc Mesquita Joanes
Mónica Pons Martínez

Representant designat per l’AMPA.
Julia Marí Moreno

Representant del personal d’administració i serveis:
Teresa Esteve Muñoz

Representants del  alumnes:
Neus Aleixos Adame
Andrea Gargallo Clérigues
Carme Marí Clérigues

Representant designat per l’Ajuntament:

Merche Gómez Madrid

Composició de la la Junta Directiva creada en setembre del 2013

Junta directiva de l’AMPA CEIP Trullàs:

-          Presidenta: Maria Julia Mari Moreno
-          Secretaria: Verónica Bo Valero
-          Tresorera: Maria José Clérigues Baltasar
-          Vocals:
o   Juanmi Alòs
o   Ana Duart
o   Olga Duart
o   Reyes Guillen
o   Fernando Illana
o   Ramón Magraner
o   Aurora Marco
o   Claudia Martínez
o   Noelia Rodriguez

Comissions de treball:

-          Comunicacions i Noves Tecnologies:
o   Portaveu: Mª José Clérigues.
o   Col·labora: Aurora Marco
-          Manteniment i Seguretat:
o   Portaveu:. Juanmi Alòs
o   Col·laboren: Julia Marí i Claudia Martínez
-          Llibres i Material Curricular:
o   Portaveu:. Verónica Bo.
o   Col·labora: Noelia Rodríguez
-          Banc de Llibres:
o   Portaveu:. Aurora Marco.
o   Col·laboren: Reyes Guillen i Olga Duart.
-          Activitats Extraescolars:
o   Portaveu:. Juanmi Alòs
o   Col·labora: Julia Marí i Claudia Martínez.
-          Festes i Celebracions:
o   Portaveu:. Verónica Bo.

o   Col·laboren: Olga Duart, Claudia Martínez i Ana Duart

Acta de l'Assemblea Ordinaria del Novembre del 2013

        1. S’inicia l’assemblea a les 16:45 h. amb la intervenció de la Presidenta de l’AMPA Julia Marí. Seguint l’ordre del dia de la convocatòria, s’informa als assistents de quins són els membres de la nova junta i el seu corresponent càrrec, i que la duració del seu mandat serà de dos anys tal i com estableixen els estatuts.

2. S’ informa als assistents sobre els acords presos per la Junta Directiva, i sobre la Distribució de les Comissions; es fa un detall breu de les competències de cada Comissió i per qui estan formades i dirigides.

            Aurora Marco i Reyes Guillen membres de la Comissió de Banc de Llibres, ens comenten que estan preparant un projecte per a promoure la reutilització dels llibre de text l’objectiu del qual és per una banda abaratir els costos del llibres de text i per altra col·laborar en la conservació del Medi Ambient. . De moment el banc de llibres estarà dirigint als cursos de 3r, 4rt, 5é i 6é y el consistirà en recollir al finalitzar el curs els llibres de text dels alumnes adherits al projecte, fer recompte i preparar els lots de llibres necessaris per al curs pròxim, adquirint llibres de text nous si fos necessari, i finalment fer entrega als alumnes dels lots de llibres. El cost dels llibres comprats, es repartirà equitativament entre els membres adherits al Banc de Llibres.

            Julia Marí com a Dirigent de la Comissió de Manteniment i Seguretat , ens fa un breu detall de que es tracta la seua comissió i com la van a portar. Comenta a tots els assistents que qualsevol coseta que creguen que seria important tractar sobre aquest tema li ho fagen arribar a ella o a Juanmi Alòs que també forma part d’aquesta comissió, Ens comenta també quin procés és el que van a seguir per a presentar els escrits corresponents a l’Ajuntament per al manteniment de l’Escola, i ens diu que l’Ajuntament te prevista una partida en els presupostod del pròxim any er a la instal·lació de la Caldera del Pavelló Infantil.

            Verónica Bo, com a Dirigent de la Comissió de Llibres ens comenta que per al curs 2013-2014 es pagarà la quota de l’AMPA en juny abans de finalitzar el curs, per tal de reduir les despeses del més de setembre on ja tenim el cost dels llibres, passant el pagament de la quota a Juny a molta gent els vindria millor. Sobre els llibres també es comenta que a final de juny es passarà una llista dels llibres per curs que faran falta i amb el seu corresponent preu, aquesta fulla s’haurà de tornar a l’escola degudament complimentada i senyalant els llibres que necessitem , caldrà aportar un import el qual encara està per decidir. D’aquesta manera es pretén saber els llibres exactes que es necessiten i sobre aquesta informació fer-se la corresponent comanda . Es comenta que enguany els llibres es demanaran directament a les Editorials per intentar abaratir el seu cost.

3. Propostes per al sopar de Fí de Curs:
            Pren la paraula Verónica Bo, dirigent de la Comissió de Festes. Es decideix que es farà una reunió abans amb tots els associats, que es presentaran els pressupostos dels Menús i seran els assistents els que decidiran quin serà el Menú que es ficarà el dia del sopar.
            També es comenta que enguany es celebraran les Carnestoltes en lloc de les Falles, i que cada any es celebrarà una cosa, tal i com va acordar el consell escolar.
            Finalment, en referència Setmana Intercultural, s’acorda fer una consulta als socis sobre el possible interès, degut a la baixa participació que s’observà en la de l’any anterior.

4. Estat de comptes i pressupost del curs 2013-2014:
Mª José Clerigues, Tresorera de l’AMPA , ens detalla breument el estat dels comptes i ens ensenya un balanç per a que puguen revisar-lo tots els assistents a l’assemblea.

5. Precs i preguntes:

            Assistents a la convocatòria ens pregunten sobre el canvi d’horari actual, i ens comenten si es podria canviar a l’horari d’abans, es crea un xicotet debat sobre els pros i els contres entre els assistents a l’assemblea, sense arribar a cap conclusió.